Bump 'n' Burn
° click screen to DOUBLE - SIZE shot